Nettleiepriser for privatkunder fra 1.1.2019
Priser inkl. statens avgiftssatser
Fastbeløp (kr pr. år)kr 2125,00
Effektledd (kr/kW pr. år)kr   516,00
Energiledd (øre pr. kWh):
- Sommer (f.o.m. 01.05 til 01.10)øre/kWh 31,06
- Vinter (f.o.m. 01.01 til 01.05 og f.o.m. 01.10 til 31.12)øre/kWh 31,39

Nettleiepriser for næringskunder finner du her 

 

Fastledd

Det faste leddet skal dekke kundespesifikke kostnader og i tillegg en andel øvrige faste kostnader i nettet.

Effektledd

Et elektrisk nett må dimensjoneres for det tidspunkt i året da kunden bruker mest strøm. Derfor blir dette maksimalforbruket utgangpunktet for hvilket nett man trenger, og dermed hva nettet koster. Maksimalforbruket måles i kW (kilowatt) og blir kalt effekt. Dagens smarte målere måler og registrerer forbruket for hver enkelt klokketime. Gjennomsnittet av de fem høyeste timeverdiene i løpet av en 12 mnd periode blir brukt som grunnlag for avregning av effektleddet. Alle maksene gjennom året blir vektet mot en sesongfaktor FØR en trekker ut de fem høyeste verdiene og beregner gjennomsnitten av disse.

Energiledd

Energileddet skal minst dekke tapskostnadene i linjenettet ved overføring av strøm. Prinsippet bak fastsettinga av energileddet i nettleien er at dette skal reflektere kostnaden ved kunden sitt bruk av nettet og blir derfor en variabel kostnad. Når strøm blir overført gjennom nettet blir det utviklet varme, og dermed går en del av strømmen tapt. Økt forbruk gir en større belastning som fører til økt tap i nettet. Prisen på bruk, energileddet, skal som hovedregel reflektere disse tapskostnadene ved overføring av strøm. Dersom man nærmer seg kapasitetsgrensene i nettet kan tapet bli stort.

Avgifter

Statlige avgifter er ikke en del av nettleien, men Eidefoss Nett er pålagt å kreve inn offentlige avgifter og ulike kostnader på vegne av andre. Disse avgiftene og kostnadene blir fakturert sammen med nettleien. Avgift til Enovas Energifond er en av avgiftene som blir krevd inn. I samarbeid med Olje- og energidirektoratet gir Enova støtte til energi- og klimatiltak, og fremmer utvikling av ny energi- og klimateknologi. Forbruksavgift (elavgift) blir krevd inn for Skatteetaten. I tillegg kommer merverdiavgiften.