Nettleiepriser f.o.m. 1.1.2018

fra 1. januar 2018 for privatkunder priser inkl. statens avgiftssatser
 Fastbeløp   (kr pr. år)     kr 2 125,00
 Effektledd 0 - 100 kW (kr/kW pr. år)  kr    516,00
 Energiledd (øre pr. kWh)
 Sommer (01.07-01.09) Redusert pris pga. Tørkekrisa 2018 øre    26,99
 Sommer (01.05-01.07 og 01.09-01.10) øre    32,00
 Vinter øre    32,33


Nettleiepriser fra 1. januar 2018 for næringskunder priser eks. statens avgiftssatser
 Fastbeløp  (kr pr. år)     kr 2 500,00
 Effektledd (kr/kW pr. år)
 Første 100 kW kr    412,80
 Neste 100 kW kr    330,00
 Neste 200 kW kr    248,00
 Over  400 kW kr    165,00
Energiledd (øre pr. kWh)
 Sommer (01.07-01.09) Redusert pris pga. Tørkekrisa 2018 øre     4,01
 Sommer (01.05-01.07 og 01.09-01.10) øre     8,02
 Vinter øre     8,28
 Statlige avgifter:         
Forbruksavgift ordinær sats(øre pr. kWh)       øre   16,58
Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh)  * øre   00,48
Merverdiavgift  25 %


Forbrukerkunder (private forbrukere)

Nettleiens energiledd består av:

 • Vårt energiledd : 8,02 øre/kWh sommer/8,28 øre/kWh vinter
 • Forbruksavgift  : 16,58 øre/kWh
 • Påslag til Enova: 1 øre/kWh
 • 25 % merverdiavgift

Næringskunder:

For næringskunder gjelder følgende vedr. avgifter til staten:

 • Forbruksavgift næring unntatt industri: 16,58 øre/kWh
 • *Forbruksavgift for industrien            : 0,48 øre/kWh
 • Påslag til Enova                                : kr 800,- pr. målepunkt. Dette er inkludert i nettleiens fastbeløp.
 • Merverdiavgift                                  : 25 %

Nettleieprisene gjelder for alle nettilknytninger.

Egne vilkår gjelder for umålte anlegg og byggestrømskasser

Sommerperioden for nettleiens energiledd er fra 1. mai til 1. oktober.

Kunder uten kjent avtale med strømleverandør, får strøm levert til nettselskapets ventetariff inntil strømleverandør er på plass.

 1.                  NETTLEIE

Alle anlegg avregnes etter samme tariff. Umålte anlegg, byggestrømskasser og anlegg med utkoblingsavtale har egne tilleggsbetingelser som vist i punktene 2-4.

Nettleietariffen har 3 prisledd.

  • Fastledd    : Fastleddet er et kronebeløp pr. år.
  • Energiledd : Energileddet er en sats øre pr. kWh.
  • Effektledd : Effektleddet blir avregnet ved at det benyttes rullerende 12 måneders effekt. Effekten avregnes som gjennomsnittet av de 5 høyeste vektede (sesongfakor) ukesmaksimalene (kWh/h) i de siste 12 måneder forut for avregning. For større anlegg trappes prisen på effekt ned i trinn etter stigende uttak som vist i pristabellen over.

Sesongfaktor :

Måned

Jan.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Vektfaktor

 

100 %

 

 

100 %

 

85 %

 

50 %

 

30 %

 

25 %

 

25 %

 

25 %

 

30 %

 

45 %

 

70 %

 

95 %

 

Alle maksavlesninger blir multiplisert med månedsfaktor for den dato avlesningen er lagret med.

Januar og februar vil få full uttelling, mens sommermånedene teller med 25 %. Dersom en har uttak bare om sommeren vil effekten som kommer til avregning være bare 25 % av målt effekt (gjennomsnitt av 5 høyeste vektede maksverdier).

Alle maksene gjennom året vektes mot sesongfaktor FØR en trekker ut de 5 høyeste verdiene og beregner gjennomsnitt av disse.

Effektprisen er en årspris, slik at om et anlegg kobles fra eller står ubrukt i deler av kalenderåret, må det likevel betales effekt for hele året.

Alle prisledd avregnes etterskuddsvis hver måned.


2.                  BYGGESTRØM

Byggestrøm avregnes etter samme priser som vist i tabellen på første side. Byggestrømskasser med automatisk timemåler, avregnes etter målte verdier både for energileddet og effektleddet. For kasser uten automatisk timemåler avregnes energileddet etter kundens manuelle måleravlesninger, og effektleddet avregnes etter en fast effekt på 3 kW for små kasser, og 6 kW for store kasser 

I tillegg betales:

 • Montering/demontering

      - kr 3.200,- (kr 2.560,- eks. mva) Halv pris på kasse nr 2 og de neste ved  montering av flere kasser samme dag.

 • Ukeleie

- kr   120,- (kr 96,00,- eks. mva)   for kasser med hovedsikringer på maks 63A,

- kr   228,- (kr 182,40,- eks. mva) for kasser med hovedsikringer større enn 63A, og som har stått på samme sted mer enn 2 år.

 

Ved behov for byggestrøm, leies byggestrømskasser av A/S Eidefoss nett. Byggestrømabonnement skal normalt ikke vare mer enn ett år. Byggestrømskasser eller andre provisoriske tilkoblinger skal ikke benyttes til permanente installasjoner.

Pris for montering og demontering gjelder for byggestrømskasse oppsatt på nettselskapets stolper eller kabelskap. Dersom det må legges kabel eller bygges linje for forsyning av byggestrømskasser, kommer kostnaden for dette i tillegg.

I spesielle tilfelle kan egen byggestrømskasse benyttes. Det skal da monteres måleutstyr fra A/S Eidefoss nett i byggestrømskassa. Kostnad for montering/demontering av måleutstyret er kr 3.200,- (2.560,- eks. mva), og kommer i tillegg til kostnad for kasse- montering/ demontering. Private kasser avregnes etter målte effektverdier.

Måleravlesningskort sendes 6 ganger pr. år, og det forventes at de som leier kasse, leser av strømmåler og returnerer avlesning til oss.

 

3.                  UMÅLTE ANLEGG

Umålte anlegg avregnes etter samme priser som vist i tabellen, men effekten avregnes etter installert effekt.

Energileddet avregnes etter reglene for brukstid. D.v.s. at varmekabler med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk 6000 kWh, og gatelys med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 4000 kWh.

 

Mindre belastningsobjekter som utendørs varmekabler, gatelys o.l. kan i spesielle tilfelle tilknyttes fast uten måler. Øvre grense for slike anlegg er installert effekt på maks 3 kW.

Installert effekt i kW, avregnes ved at installert effekt og årlig brukstid, etter bestemte regler omregnes til kWh med tilhørende priser.

Hovedregelen er at alle nye anlegg skal ha strømmåler.

 

 

FELLESBESTEMMELSER

 

A.        AVTALER/VILKÅR

For private forbrukere gjelder:

 • Standard nettleieavtale for forbrukerkunder
 • Standard tilknytningsavtale for forbrukerkunder

For næringskunder gjelder:

 • Standard nettleieavtale for næringskunder
 • Standard tilknytningsvilkår for næringskunder
 • Spesielle vilkår pga FOL for næringskunder

 

Standardavtalene er utarbeidet av Energi Norge, og finnes på link på våre hjemmesider www.eidefossnett.no.

 

B.        OFFENTLIGE AVGIFTER

Nettselskapet er pålagt å innkreve følgende avgifter for staten:

 • Merverdiavgiften er 25 %.
 • ForbruksavgiftFra 01.01.2018 er forbruksavgiften 20,73 øre/kWh (16,58 øre/kWh eks. mva) til husholdninger, all næringsvirksomhet utenom industrien, og administrasjonsbygg (etter spesielle regler) i industrien. Industrien er ilagt en forbruksavgift på 0,6 øre/kWh (0,48 øre/kWh eks. mva). Forbruksavgiften innkreves via nettleiens energiledd.
 • Påslag til Energifondet: Energifondet (Enova) er et foretak eid av Olje og Energidepartementet. Energifondet skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.   1. 
  For forbrukerkunder (private): Er nettleiens energiledd inkludert 1,25 kWh (1 øre/kWh eks. mva) i påslag til Energifondet.  2. 
  For næringskunder: Fast årlig beløp på kr 800,- pr. målepunkt for uttak av strøm. Påslaget er inkludert i nettleiens fastledd.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.

 

 

C.        REAKTIV ENERGI

Dersom det reaktive uttaket er større enn 42 % av det aktive uttaket (cosj < 0,92), kan e-verket kreve at meruttaket kompenseres. Uttak over denne grensen avregnes med 8,75 øre/kVArh (7,00 øre/kVArh eks. mva).

 


D.        NETTLEIE

Med nettleie forstås den pris vi som netteier tar for å transportere kraften gjennom nettet fram til nettkunden (anleggseier/bruker).

 

E.        KRAFTLEVERANDØR

En ny nettkunde må inngå avtale om kraftleveranse med ønsket kraftleverandør. Oversikt over kraftleverandører kan bl.a. finnes på www.strompris.no.

 

 

F.         VENTETARIFF

Nettkunder uten avtale med en kraftleverandør får levert kraft fra nettselskapet, inntil de har inngått kraftleveringsavtale.

NVE’s krav til prising av denne type kraft er: de første 6 ukene skal prisen ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl. mva (5,00 øre/kWh eks. mva).

Etter de første 6 ukene er prisen; Nord Pool Spot + 10,- øre/kWh (8 øre/kWh eks. mva). Fra og med 3.9.18 er prisen etter de første 6 ukene Nord Pool Spot + 13,5 øre/kWh (10,8 øre/kWh eks. mva.) Oppgitte priser inkluderer også kostnader til innkjøp av elsertifikat.

Det betyr at står man uten kraftleverandør, vil man få levert strøm til en høyere pris, enn det man normalt kan få hos kraftleverandørene.

 

 

G.        STENGING/PÅSETTING AV STRØM

I følge ”Standard avtale for nettleie” § 11-1 kan nettleieavtalen sies opp med 14 dagers varsel. Dersom anlegget blir fysisk stengt, vil vi kreve kr 1.600,- (kr 1.280,- eks. mva) som kompensasjon for våre kostnader. Likeledes kreves det kr 1.600,- (kr 1.280,- eks. mva) for tilkobling av et stengt anlegg.

Bestilling av tilkobling skal gjøres med 14 dagers varsel til oss.

Effektprisen er i henhold til pkt. 1, 6. ledd en årspris. Det betyr at dersom et anlegg blir avstengt og deretter påsatt igjen innen 1 år, vil effektkostnaden for den avstengte perioden bli fakturert. Effektkostnaden blir da beregnet i henhold til siste avregnede effektverdi, før anlegget ble stengt.Nettleiepriser fra 1.1.2017

Les mer »

Nettleiepriser fra 1.1.2016-31.12.2016


Les mer »

 Flere relaterte nyheter:

Nettleiepriser fra 01.01.2015-30.06.2015 
Nettleiepriser fra 01.01.2014 til 31.12.2014 
Nettleiepriser fra 01.01.2013 til 31.12.2013 
Nettleiepriser fra 03.01.2011 til 31.12.2011 
Nettleiepriser fra 04.01.2010 til 01.03.2010 
Påslag på nett-tariffen til Energifondet 
(Side 1 av 2)
1  2   Neste   >| 
Gå til startsiden
 
Klikk her for Nett-forsiden
 
 Søk
Klikk her for Min side
 

Eksterne linker

A/S Eidefoss - Postboks 160 - 2684 Vågå
Besøksadresse: Edvard Storms v 4
Firmapost.nett@eidefoss.no - www.eidefossnett.no

Telefon / Fax: 61 23 82 90 / 61 23 82 01
Feilmelding: 61 21 91 00
Org.nr: 911305631